fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้วิจัย           จุติพร  คงเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา :  2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 34 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโยวิธีจับสลากห้องเรียนจากจำนวน 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.86 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่า จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  (t-test for Paired Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า

1.สภาพปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง  มุ่งสอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก เทคนิควิธีสอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  ไม่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ครูส่วนใหญ่ใช้การบรรยายเน้นความรู้ ความจำ ไม่เน้นการปฏิบัติ  เรียนแล้วก็ลืมง่าย  ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2.ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน ครูมีความจำเป็นและมีความต้องการการจัดการเรียนรู้หลายด้าน ได้แก่ ต้องการความรู้และเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เน้นการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ทักษะตามลำดับขั้นตอน ต้องการวิธีสอนที่เร้าความสนใจในการเรียน ต้องการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ นักเรียนมีความต้องการให้จัดการเรียนโดยครูผู้สอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในระดับกลุ่ม และรูปแบบการเรียนสอนที่หลากหลาย โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

3.รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

ข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.90/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

5.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53 S.D.=0.29)

ครูประถม ขอขอบคุณ จุติพร  คงเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่นำการวิจัยดีดี เรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาแบ่งปันให้เพื่อนครูได้ศึกษา หาก คุณครูท่านใดที่มีผลงานทางวิชาการที่ต้องการให้ครูประถมช่วยเผยแพร่สามารถติดต่อทาง ข่าวสารชุมชนครูประถม ได้เลยค่ะ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...