fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบสุขศึกษา ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสุขศึกษา ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – สุขศึกษา และพลศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลศึกษา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลศึกษา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลศึกษา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 

 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
Comments
Loading...