fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ปี62 กับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งครูช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ(แนวาทางการอ่านสอบ)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สวัสดีค่ะวันนี้ครูประถมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ( รอนานมาก) อย่างที่รู้กันว่ากรณีพิเศษนั้นจะเปิดสอบทุกๆปี แต่ ในปีที่ผ่านมานั้นปี 61 ก็ไม่มีข่าวการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษทำให้คุณครูอัตราจ้างที่รอสอบหลายท่านถึงกับคิดว่า

ตามว่า คงไม่ได้สอบกรณีพิเศษอีกแล้วหรือคิดกันไปต่างๆนานาว่าคงไม่มีการเปิดรอบพิเศษอีกต่อไปเพราะปัจจุบันนั้นมีการเปิดการรับสอบครูในหลายรูปแบบและเกณฑ์การคัดเลือกที่เปลี่ยนไป ตามโอกาสหรือตาม กาลเวลา 

และในปี 2562 นี้ก็มีข่าวเช่นเดียวกันซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีกับคุณครูอัตราจ้างในโรงเรียนที่ครบ 3 ปีหลายๆท่านว่าจะมีการเปิดสอบกรณีพิเศษ

ประถมจึงขออนุญาตหยิบยกประเด็นการสอบมาให้คุณครูอัตราจ้าง  แนวทางในการอ่านหนังสือสอบของคุณครูอัตราจ้างทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเป็นอัตราจ้างนั้นลำบากเหนื่อยยากเพียงใด ยิ่งโรงเรียนเล็กแล้วยิ่งไม่มีเวลาเลยถูกต้องไหมค่ะ


ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบ้ตของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน)

๑. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ ๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
๑.๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๓ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ .
๑.๔.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๔.๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔.๖ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้น
(ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกด้วย)
๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่
ส่วนราชการกำหนด

 

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๒.๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒.๒ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
๒.๓ มาตรฐานวิชาชีพ
๒.๔ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๕ สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ

ข้อเชียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา

๒.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ ข้อเชียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค.ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)ให้ประเมินโดยวิธีการ สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

๑. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา (๕๐ คะแนน)

๒. สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)

รวบรวมข้อมูลโดยครูประถม
หากว่าครูประถมอัพเดทให้เรื่อยๆนะคะ
สามารถฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยได้ที่ exam.krupatom.com ค่ะ

 • google.co.th
 • https://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/49146-9526.pdf
 • www.sw2.ac.th
 • https://person.mwit.ac.th
 • http://www.ops.moe.go.th

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น