fbpx

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 รูปสามเหลี่ยม

ชิ้นงานที่ 7 หน่วยที่ 12 แผนที่ 8.doc
ใบงานที่ 46 หน่วยที่ 12 แผนที่ 1.doc
ใบงานที่ 47 หน่วยที่ 12 แผนที่ 2.doc
ใบงานที่ 48 หน่วยที่ 12 แผนที่ 3.doc
ใบงานที่ 50 หน่วยที่ 12 แผนที่ 11.doc
ใบงานที่ 51 หน่วยที่ 12 แผนที่ 12.doc