fbpx

แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ป.5 รูปสี่เหลี่ยม

ชิ้นงานที่ 6 หน่วยที่ 11 แผนที่ 3.doc
ใบงานที่ 41 หน่วยที่ 11 แผนที่ 2.doc
ใบงานที่ 42 หน่วยที่ 11 แผนที่ 4.doc
ใบงานที่ 43 หน่วยที่ 11 แผนที่ 5.doc