fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ศธ.ปรับ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ศธ.ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับวิสัยทัศน์ พัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2561-2565)

ทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ ในระยะ 3 ปีข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่ให้น้ำหนักจากการใช้ประโยชน์จากโอกาสภายนอก เพื่อมาลดจุดอ่อนภายในกระทรวงศึกษาธิการ เน้นไปที่การวางระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับภาคภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)-rev

 

ที่มา moe360

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น