fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดการและเผชิญกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ข้อสอบ การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local competency Test : LCT) คือข้อสอบที่ใช้สอบในส่วนของนักเรียนที่อยู่ในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการประเมิน 5 ด้านดังนี้

1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
อ่านคู่มือ เพิ่มเติมที่นี่

ข้อสอบสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ประถมศึกษาปีที่ 6>>ชุดที่ 1   

มัธยมศึกษาปีที่ 3>>ชุดที่ 1   , ชุดที่ 2


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น

Get real time updates directly on you device, subscribe now.