fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกคำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้ รายละเอียดดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาใคร่ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจหลักการที่ตรงกันดังนี้คือ

  1. ระบบการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS ดำเนินวิธีการคัดเลือก โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับเข้าในปี 2561 รวม 5 รอบ ประมาณ ธ.ค. 61, มี.ค. 62, พ.ค. 62, มิ.ย.62, ก.ค.62 ตามลำดับ โดยรอบที่ 3 และ 4 ใช้คะแนนสอบ ส่วนรอบอื่น ๆ อาจะใช้ PORTFOLIO , สอบสัมภาษณ์ , โควตา เป็นต้น
  2. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรครู) 5 ปีนั้น และมีมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งกำลังพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะจัดทำหลักสูตรครู 4 ปี แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นจึงจะประกาศรับสมัครนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง สามารถเลือกสอนในหลักสูตรครูแบบ 4 ปีหรือ 5 ปีก็ได้
  3. ในระบบ TCAS เพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หากมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครู 5 ปี สามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ทันที ตั้งแต่รอบที่ 1-5 ส่วนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงสามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ในรอบ 2-5
  4. กรณีโครงการผลิตครูคืนถิ่นเป็นโครงการที่คัดเลือกนักศึกษาครูที่มีศักยภาพสูง (เกรด 3.00 ขึ้นไป) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี แต่ต้องเป็นหลักสูตรครูที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชานั้น และมีผลผลิต (บัณฑิตครู) ที่มีศักยภาพและสมรรถนะ ตามที่โครงการผลิตครูคืนถิ่นกำหนด จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญคำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี
Comments
Loading...