fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีสถาบันทั้งสิ้น 58 แห่ง จำนวน 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) โดยได้มีประกาศตามเอกสานดังนี้

เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

แหล่งที่มา :: http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/01/1349/

Comments
Loading...