fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

Spread the love
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

           เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งมีขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การพัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาและเป็นคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อไป

ดาวน์โหลดคู่มือ

Comments
Loading...