fbpx

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 12

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 2-12 ธันวาคม 2562
สถานที่รับสมัคร  สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดอื่นๆ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 18000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ จิตวิยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 19500 บาท
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

แสดงความคิดเห็น