fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สพป.นนทบุรี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.นนทบุรี เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตําแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ขอบข่ายหน้าที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑) พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือ ราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
๒) การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพิมพ์
๓) ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง จํานวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๕,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย ๒) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามระบอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม (๒) วัณโรคในระยะติดต่อ (๓) โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
/(๗) ไม่เป็น…


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น