fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

สพป.ปทุมธานี 1 รับสมัครพนักงานราชการ ครูผู้สอน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งครูผู้สอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปตําแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตําแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 1.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1.2 ควบคุมดูแลนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน 1.3 สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน 1.4 รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถาน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น