fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 4 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้ง บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนา การศึกษา จํานวน ๔ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๒.๑ ตําแหน่งนักวิชาการโภชนาการ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาคหกรรม สาขาโภชนาการ

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ – เป็นผู้มีใจรักในการบริการ

 • มีทักษะในการเรียนรู้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้าย


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น