fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพม.เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพม.เขต 4 (ปทุมธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และหนังสือสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕๔ และคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการ มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ๑.๒ ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่งครูผู้สอน ๑.๓ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับ

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ

(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๔ อัตราว่าง จํานวน ๑๐ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๑.๕ ค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท ๑.๖ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๗ ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖า

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น