fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:871554

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครู วิชาเอกเกษตร

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ

 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกเกษตร ( เงินอุดหนุน อบจ.ปทุมธานี )

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกเกษตร  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกเกษตร จํานวน ๑ อัตรา – ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี

๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง

๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย งานของรัฐ

๒.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๑.๔ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น