fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

 

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน

ด้วยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล จํานวน 2 อัตรา เพื่อคัดเลือกเป็น

เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จํานวน 1 อัตรา

และเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานงานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตําแหน่งที่จะคัดเลือกและคุณสมบัติ

– ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานงานพยาบาล จํานวน 1 อัตรา

– เพศหญิง / สัญชาติไทย / นับถือศาสนาพุทธ – มีอายุระหว่าง 25 -35 ปี – วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา – สามารถใช้โปรมแกรม Microsoft Office Word และ Excel ได้ดี – มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ID LINE prae25 ครูถิรดา รัตน์ตยวรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 เมษายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2540 7202 ต่อ 146 รองฯ ลักขณา ที่เจริญ 086-3359094

 1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร (หลักฐานฉบับจริง นําส่งในวันทําสัญญาจ้าง)

3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

3.2 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ พร้อมนําฉบับจริงมาแสดงด้วย

3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองประสบการณ์ เป็นต้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญจะพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ การสัมภาษณ์ การทดลองงาน ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.

 1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

 

ที่มา http://www.sstb.ac.th/


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น