fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตัวยโรงเรียนอนุบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จํานวน ๑ อัตรา โดยมี รายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๒,๐๐๐ บาท –
คนสมบัติ
ต. มีสัญชาติไทย
๒. วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓. อายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ๕. มีทักษะและความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ
Microsoft Office : Ms-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint was Internet ๕. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางานเป็นทีม 6. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ 4. สามารถทั่วงานนอกเวลาได้
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือเสมือนใช้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
๑๐. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นทั้งของรัฐและเอกชน
2. การรับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ๕๓ด ถนนยุติธรรม ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ในเวลา ราชการ (๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๓๒-๒๓๕๗อเo

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...