fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:12

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

 

ด้วยทางโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความ ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา อาศัย อํานาจตามคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๖ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง อาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

คุณวุฒิ : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สําหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้างเดือนละ ๔,000 บาท)


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น