fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนชลราษฎรอํารุง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

 

ด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program & Mini English Program) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จํานวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ ลูกจ้างชั่วคราว สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศสอบรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ชั่วคราว ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก ๑.๑ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จํานวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน จะจัดจ้างตามวุฒิ ดังนี้

– วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท/เดือน

๑.๒ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน จะจัดจ้างตามวุฒิ ดังนี้

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์, สาขาสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยมีประสบการณ์ในการทํางาน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท/เดือน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ๒.๑ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

๒.ต.) วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๑.๓ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ ๒.๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๑.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

๒.๑.๗ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะการกระทํา ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น