fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านหนองคล้า รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนบ้านหนองคล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองคล้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองคลัง ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้

 1. ตําแหน่งที่รับสมัครตั้งเสีย

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา อัตราจ้าง 9,000.- บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบในญัติการจัดขอจัดจ้างและการบริหาร พัมนาครัฐ พ.ศ. 2560

11ขอนชายภารกิจและหน้าที่

11 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ รวมทั้งระบบ E-Office

1.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

1.3 ฐานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

14 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกันหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ระยะเวลาการจ้าง โรงเรียนบ้านหนองคล้า จะดําเนินการจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 1. คุณสนบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา 2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น