fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สุพรรณบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000

30 มีนาคม ๒๕๑๓

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับสมัคร ฯ

จํานวน ๑ ชุด ๒. ใบสมัคร ฯ

จํานวน ๑ ชุด ๓. กําหนดการคัดเลือก ฯ และตารางสอบ

จํานวน ๑ ชุด ๔. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

จํานวน ๑ ฉบับ ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ และกําหนดการคัดเลือกที่ส่งมา พร้อมกับหนังสือนี้ โดยให้ท่านแจ้งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งใบสมัครฯ ได้ที่ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล ในแดน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.0-๓๕๕๒-๒๕๔๑)

 

 

ไฟล์แนบสุพรรณบุรี เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น