fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๘ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดังนั้น จึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติหน้าที่แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบริหาร งานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สํานักงาน (กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ)  จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ มีสัญชาติไทย

๒.๒ เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒.๓ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ศวมสมรถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ กค.ศ. ๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ

 

ที่มา http://www.ratb.ac.th/


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น