fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:4

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนชุมชนคงวิทยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนคงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนชุมชนคงวิทยา อําเภอคง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 5 จะ ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ) จากเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๕๑๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 6 อัตรา ประเภทการจ้าง จ้างเหมารายเดือน ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน (TOR)
(๑) งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน งานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E Office งานทําลายเอกสาร
(๒) งานข้อมูลสารสนเทศ งานจัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การ จัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
(๓) งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่น การ ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น