fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ มีความประสงค์ดําเนินการ คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๔ อัตรา อาศัยอํานาจตามความในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 90,000 บาท ๑.๒ พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท ๑.๓ นักการภารโรง จํานวน ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท

๑.๔ พนักงานทําความสะอาด (แม่บ้าน) จํานวน ๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๒.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการ

๒.๑.๑ เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๕ ปี

๒.๑.๒ มีสัญชาติไทย – ๒.๑.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๒๑.๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีประสบการณ์ด้านการประสานงานและงาน ธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๑.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสียสละ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ นพนักงานขับรถยนต์

๒.๒.๑ เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕ – ๔๕ ปี ๒.๒.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๒.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒.๒.๔ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

๒.๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เสียสละ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ hๆ นักการทรโรง

๒.๓.๑ เพศชาย อายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี : ๒.๓.๒ มีสัญชาติไทย ๒.๓.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...