fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร

 

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔๔/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ตําแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

๑ ตําแหน่ง นิติกร จํานวน ๑ อัตรา

๑.๑ จ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าจ้าง ๑๕,000 บาท ต่อเดือน

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

(๑) ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง

 1. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

/๒.๒ คุณสมบัติ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น