fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี แทนตําแหน่งว่าง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๕ กมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง คําสั่งมอบอํานาจ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๓๙๒ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด., กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของราชการ เช่น การรับเงิน การจ่ายเงิน การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณประจําปี จัดทํางบการเงินต่าง ๆ วางระบบบัญชี ทําฎีกาเบิกเงิน จัดทํา ทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย ทําบัญชีเงินสดประจําวัน บัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสําคัญจ่าย ทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง ทําระบบ GFMIS และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ๓. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. ระยะเวลาการจ้าง…..

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...