fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนพิเศษ  IMS

 

 

ด้วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/ สรรหาบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒    ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการ สรรหาและบริหาร  อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และ  คำสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรร หาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ที่ ตำแหน่ง จำนวน

(อัตรา)

เงินเดือน/

ค่าจ้าง (บาท)

ครูอัตราจ้างชาวไทย

สอนวิชาภาษาอังกฤษ (IMS)

๙,๐๐๐
ครูอัตราจ้างชาวไทย

สอนวิชาภาษาเยอรมัน (IMS)

๑๓,๐๐๐
เจา้ หน้าที่ธุรการ  (IMS) ๑๒,๐๐๐

 

๒. ระยะเวลาการจ้าง

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๓.๑  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  (COVID19)  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งเอกสารและใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่ [email protected] , [email protected] (ติดต่อสอบถามได้ที่ 099-4646237) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

๓.๒ ผ มัครต้องลงลายมือชอื่ ในใบสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่  ๑๙  เมษายน ๒๕๖๓ ณ      ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ IMS โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเว็บไซต์https://kalasinpit.ac.th/

๕.  คุณสมบัติ/เงื่อนไขการจ้าง/หน้าที่/เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครฯ (ตามตำแหน่ง)

รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (1)

 

ที่มา คลิก


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น