fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก รับสมัครครูธุรการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตะลุมบุ๊ก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองตะลุมบุก จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน ที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๐๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตะลุมตุ๊ก จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๒ อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ๒.๓ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๒.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๒.๗ ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดี จนเป็นที่ที่รังเกียจของสังคม

๒.๘ ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทําสัญญา)

๒.๑๐ ไม่เคยเป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

๒.99 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

๓. อัตราค่าจ้าง

ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๔,000 บาท

๔. ขอบข่ายภารกิจและหน้าของบุคลากรทางการศึกษาอื่น

๔.ดงานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆรวมทั้ง

 

 

ที่มา https://www.facebook.com/kanya.napetch.7


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น