fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชกรและ แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑.๑ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ๑.๒ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๑.๓ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

จํานวน ๑ ตําแหน่ง จํานวน ๑ ตําแหน่ง จํานวน ๑ ตําแหน่ง

๒. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๘,000 บาท และได้รับสิทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กําหนดไว้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑มีสัญชาติไทย ๓.๒มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ๓.๓ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๔ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...