fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:32

สพป.เชียงราย เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.เชียงราย เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูพี่เลี้ยงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร ๑.๑ ชื่อตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยง กลุ่มงานบริการ ด.ต.9 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ด) ดูแลเด็กระดับปฐมวัย ทําหน้าที่ประสานระหว่างครู ผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ๒) การเตรียมความพร้อม และการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ ๓) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการเด็ก

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๑.๑.๒ อัตราว่าง ๑ อัตรา

) โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ อําเภอแม่จัน ๑.๑.๓ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท ๑.๑.๔ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ 9.ด.๕ ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ได้รับการโอนเงินงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง ดังต่อไปนี้ ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

/๒.๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใส


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น