fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบ้านศาลา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนบ้านศาลา(ประเภทจ้างตามโครงการ)

และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นพนักงานจ้างตําแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๔๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติ ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครงการ ทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน ๑ อัตรา คือ

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามโครง จํานวน ๑ อัตรา คือ

– ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,000 บาท ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ พ.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๓)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถโหลดใบสมัคร ทาง www.baansalaschool.ac.th แล้วส่งใบสมัครทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E – mail : [email protected] (ระบุหัวข้อสมัครสอบ) ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. เอกสารและหลักฐานสําหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก

๔.๑ สําเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ ๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครู แห่งประเทศไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้ สังคมแห่งการแบ่งปันวิชาการ ข่าวการศึกษา
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครู ป.๕ สื่อ แผนการสอน ใบงาน ข้อสอบ
รวม ครูป.5 น่ารัก แบ่งปันสื่อการสอน แผนการสอน ค่ะ
group
ชุมชน ครูโรงเรียนประถมศึกษา ช่วยเหลือ แจ้งข่าว
ชุมชนครูประถม ร่วมกันแชร์ ข่าวการศึกษา แบ่งปัน สื่อ แผน ข้อสอบครู เอกสาร สื่อการสอน วิทยฐานะ และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นครูประถม โรงเรียน เอกชน รัฐ เราก็คือ "ครู" มาร่วมกันแบ่งปันสร้างสังคม เพื่อพัฒนาอาชีพครู ไปพร้อมกับเรา ครูประถม.คอม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ลงประกาศงานราชการ รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ.
ลงประกาศข่าว รับสมัครงาน ทั่วไทย ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ. ฝากข่าว ลงข่าว หางาน ลงประกาศฟรี บอกต่อ ข่าวรับสมัครงาน ฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูธุรการโรงเรียน
สอนถามปัญหา การเตรียมตัว ความพร้อมการจักการสนับสนุนงานโรงเรียน ปรึกษา ปัญหา การทำงาน แชร์ประสบการณ์ แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าว ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข่าวการศึกษา
แจ้งข่าว ประชาสัมธ์งาน กิจกรรม ฝากเผยแพร่ผลงาน เกี่ยวกับการศึกษาไทย BY ครูประถม.
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู ติวข้อสอบเอง 63 ภาค ก,ข
ติวเอง อ่านเอง ข้อสอบ ภาค ก ภาค ข ฟรี #ติวสอบครู ติวสอบครูผู้ช่วยปี ติวสอบ อปท ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี ข้อสอบ ฟรี ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วย แจก ข้อสอบฟรี
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
รวมครูสอนภาษาไทย ป.1-3 แนะนำ แบ่งปันประสบการณ์
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด โดยครูประถม.คอม
รับซื้อ-ฝากขาย สื่อการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดเพื่อครูที่กำลังอยากสร้างรายได้เสริมโดยการผลิตสื่อ ท่านสามารถนำมาแบ่งปัน ลงประกาศขาย ครูประถมพร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยนำเสนอ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ครูอยากเล่า ครูStory
บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร สำหรับอาชีพครูเพื่อส่งต่อความสุขประสบการณ์สำหรับเพื่อนครูทุกท่าน
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
โรงเรียนของหนู
โรงเรียนของหนู คือกลุ่ม โรงเรียนที่ขาดแคลนช่องทางสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับที่จะสามารถเชื่อมต่อถึงกันเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหาโรงเรียนจัดค่ายอาสา หาโรงเรียนจัดงาน สนับสนุน งบประมาณ บริจาคโรงเรียน จิตอาสา ทำค่าย
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ข่าวงานราชการ บอกต่อ ฟรี
บอกต่อ แชร์ข่าว เปิดรับสมัครงาน ฟรี ไม่มีกฎ
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
ชมรมครูคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
รวมครูสอนคอมแลกเปลี่ยประสบการ แนะนำที่อบรม
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
แชร์ประสบการณ์คุณแม่มือใหม่
วิธีเลี้ยงเด็ก หาสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก แชร์ประสบการณ์การเลี้ยง คุณแม่ อยากเล่าหาโรงเรียน พูดคุยปัญหาลูกในวัยเรียน ขอคำปรึกษา ปัญหาเด็กเล็กช่วยกันแก้ แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกเล็ก
รูปภาพของ ครูประถม.คอม
สอบครู63 (อ่านเอง ฝึกทำข้อสอบ)
เชื่อคำว่า แบ่งปันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี สำหรับท่านที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ ท่านสามารถร่วบแชร์ ข้อสอบ หรือแนวทางการอ่านสอบครูผู้ช่วย ได้ที่นี่

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...