fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย รับสมัครครูอัตราจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย รับสมัครครูอัตราจ้าง ไม่จำกัดสาขา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน

 

ด้วยโรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต ๑ มีความ ประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับประถมศึกษา เพื่อให้การคัดเลือกตําแหน่งครูอัตราจ้างดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าว ข้างต้น ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,๕๐๐ บาท

จํานวน ๑ ตําแหน่ง ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ปฐมวัย ๒. ระยะสัญญาจ้าง ตามสถานศึกษากําหนด ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาปฐมวัย) และใบรายงานผล การศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา

๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

๓.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย เลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าป่าก๋อย ตําบลน้ําดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๘-๕๗๒๔-๖๒๕๐ ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ

๕.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ ๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

๕.๗ ใบรับรองแพทย์ ๖. การยื่นใบสมัคร

๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...