fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:1

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
………..
ด้วยโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม)
อาศัยความตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตําแหน่งว่าง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ระยะเวลาการจ้าง
3
เงินเดือน | (บาท) ๑๕,000
กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
*
*
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา | ๑.มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา จํานวน ๑ อัตรา วิทยาศาสตร์การกีฬา
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนเกี่ยวกับ กิจกรรมนันทนาการ ต.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ในการออก กําลังกาย อุปกรณ์การกีฬา และการดูแล บํารุงรักษาอย่างเหมาะสมถูกวิธี ๔.สามารถทํางานได้เต็มเวลา ๕.มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่จะทําการฝึกซ้อม ไม่เป็น โรคหัวใจหรือโรคประจําตัว ที่เป็นอุปสรรค ต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น