fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:27

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครลูกจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

เรื่อง

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

ด้วยโรงเรียนบ้านนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน นอกงบประมาณ สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน

๑.๑ ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ ค่าตอบแทน ๔,000 บาท/เดือน ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการ ต่างๆ

๒.๒ งานบุคคล จัดเก็บเอกสาร หลักฐานราชการต่าง ๆ

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึก ข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT ระบบ SMS

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชน และท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย เพศหญิง ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

/๕. ไม่เป็นผู้


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น