fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:40

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง

 

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ และสําหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๐๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงาน ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจ เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน

ชื่อตําแหน่ง จํานวนอัตราว่าง บริการ ครูพี่เลี้ยง

๑ อัตรา ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๑.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ตําแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน ๑๐,๔๓๐ บาทและให้ได้สิทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดไว้

๑.๔ ระยะเวลาการจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แต่ในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น