fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงาน กศน. นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยสํานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๒/๑๘๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การจ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินงาน ของส่วนราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งมอบอํานาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ครู ปวช.สาขาช่างเชื่อมโลหะ ปฏิบัติงานสังกัด กศน.อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๑ อัตรา ๒. หน้าที่ ขอบเขตงานจ้าง ค่าจ้าง

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

๓. ระยะเวลาการจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กําหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ 5 เดือน ตามปีงบประมาณ

หากษัตริย์

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ มีสัญชาติไทย

๔.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๔.๓ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๔.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูหรือตามกฎหมายอื่น

๔.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ๔.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔.๕ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๔.๔ ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๔.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...