fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพม.เขต 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพม.เขต 14 (พังงา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

เรื่อง

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน ๒ อัตรา และกลุ่มงาน เทคนิค ในตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๖๒๙ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในตําแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงาน เทคนิค ในตําแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน

๑.๑.๑ วิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาที่รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรร จํานวน ๒ อัตรา

– โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

– โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้องอนุสรณ์” กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก คหกรรมอาหาร

โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ๑.๑.๒ ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับ

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ด.๑.๓ ค่าตอบแทน

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น