fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพม.11 รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 8 อัตรา
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม)

ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ขอยกเลิกข้อความในข้อ ๓ ของประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “๓.การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ เลขที่ ๒๖๑/๒๔ ถนนอําเภอ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดนอกนั้น คงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น