fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:34

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖

ด้วยโรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตําแหน่ง ธุรการโรงเรียน โดยโรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับจัดสรร จากสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นธุรการโรงเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตําแหน่งว่าง จํานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ต. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด หรือปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น ๒. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ ๓.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ

รวมทั้งระบบ E-office การทําลายเอกสาร ๓.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ๓.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล

การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT ๓.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและ

ท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ ๓.๕ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๔. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครหรือดาว์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ. โรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. )

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น