fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนสตรีทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนสตรีทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

 

ประกาศโรงเรียนสตรีทุ่งสง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ด้วยโรงเรียนสตรีทุ่งสง มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงาน บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ

๑.๑ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน ๑ ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ๔,000 บาท ๒. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ๒.๒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ๒.๓ มีความรู้ความสามารถ ด้านสํานักงาน การเงิน-พัสดุ และการใช้งานคอมพิวเตอร์ ๒.๔ มีความสนใจในกิจกรรมวิทยาศาสตร์และสามารถดูแลนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ ๒.๕ ต้องมีผู้ค้ําประกันที่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นที่

ยอมรับของสังคม ๒.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช ๓. หลักฐานการสมัคร

๓.๑ ใบสมัคร ๓.๒ สําเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ ๓.๓ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด ๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 9 รูป

๓.๕ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ๔. วันรับสมัคร ๔.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีทุ่งสง อําเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...