fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตําแหน่ง บรรณารักษ์

ด้วยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้อํานวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญา จ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และหนังสือสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ สังกัดสํานักงาน กศน. ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดสรรกรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.ตําแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ บรรณารักษ์ ตําแหน่งเลขที่ ๒๔๖๕ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ๒. ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ บาท ๑๘,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

๓.๑ สิทธิการลา ๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

/๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น