fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนวัดจันดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์

求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求

ด้วยโรงเรียนวัดจันดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๕๐๐๙/ว๒๓๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องการสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

๑.๑ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 4,๕๐๐ บาท/เดือน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

๒๒.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๕ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใช้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

๒.๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค การเมือง

๒.) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่ โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ ของสังคม

๒.๔ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ องค์การระหว่างประเทศ

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น