fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้นโรงเรียนจึง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๒. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ AMSS

๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

(9) มีสัญชาติไทย (๒) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) (๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนด

ในกฎ ก.ค.ศ. (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...