fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โดย ครูประถม รับสมัครราชการ
รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

ด้วยโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย ตําบลศรีสุข อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าตอบแทน

๑.๑ ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา ๑.๒ ค่าตอบแทน ๔,000 บาท/เดือน

๑.๓ ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ (TOR) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่

๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ระบบ E-Office

๒.๒ งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการ จัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...