fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

    ผู้ชม:15

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ และการทําสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ต) ตําแหน่งครูผู้สอน อัตราว่าง จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้

ด.ด) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา ๓.๒) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 5 อัตรา ๑.๓) วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๒ อัตรา ๓.๔) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๕) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา ๒) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,000 บาท/เดือน ๓) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ

๓.๑) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๓.๒) จัดอบรมส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓.๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ๓.๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

๓.๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ๔) สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๕) ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ด) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น