fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วนที่สุด ว16 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสังกัดสพฐ. ปี63

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ด่วนที่สุด ว16 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสังกัดสพฐ. ปี63

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1452,ว1454,1455 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔OO๔/ว 9๕๕๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

11มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กําหนดการคัดเลือกและตารางสอบ

๒. แบบรายงานจํานวนตําแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดคัดเลือก

และรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก (รายละเอียดตาม QR CODE) ๓. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง

และวิชาชีพ (ภาค ค) ๔. มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือก ๕. แนวปฏิบัติในการดําเนินการคัดเลือก 5. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๕๕๑

ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๔๕๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ๗. มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(COVID – 19)

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอความร่วมมือมายังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดําเนินการ ดังนี้

๑. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการคัดเลือก ตามวันและเวลาที่สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

๒. ระบุรายละเอียดไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนี้

๒.๑ ภาระงานการสอน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์

๒.๒ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

/๒.๓ หลักสูตร

 

๒.๓ หลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ข้อ ๑.๔.๗ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ วิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมิได้กําหนดเพิ่มเติม

๒.๔ หลักสูตรการคัดเลือก ภาค ก ข้อ ๑.๕ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเนื้อหาการออกข้อสอบ โดยเน้นเนื้อหา ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งครูผู้ช่วย

๓. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือก ตําแหน่งครูผู้ช่วย ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๓.๑ จํานวนตําแหน่งว่างและกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดคัดเลือก และ รายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก ตามแบบรายงาน google form ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๓.๒ สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกทาง E-mail : bunjulahotmail.com ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๓

๔. เพื่อเป็นการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ ขอให้กําหนดรหัสประจําตัวผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก จํานวน ๗ หลัก ประกอบด้วย

– หลักที่ ๑ – ๒ เป็นรหัสจังหวัดและรหัสสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้กําหนด)

– หลักที่ ๓ – ๔ เป็นรหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่เปิดคัดเลือก (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กําหนด)

– หลักที่ ๕ – ๗ เป็นรหัสลําดับที่ของผู้สมัครรายกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กําหนด)

๕. ขอให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทางเว็ปไซต์ 202.29.172.246/teacher 63 เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบและป้องกันการทุจริต กรณีมีผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยให้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ตามวันที่กําหนด ดังนี้ ๕.๑ รายชื่อผู้สมัคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๕.๒ สรุปจํานวนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๕.๓ สรุปจํานวนผู้เข้าสอบ – ภาค ก ภาค ข

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ภาค ค (สัมภาษณ์)

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๕.๔ สรุปจํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือก เพื่อให้ผู้ดําเนินการคัดเลือก เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และกําหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือก เพื่อให้ การดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกกําหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมสาขาวิชา ที่ขาดแคลนและจําเป็นอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ได้แจ้งสํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง …

 

กําหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๒. รับสมัครคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๔. ประเมินประวัติและผลงาน
วันพุธที่ ๑๓ – วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕. สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
5. สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ว1452 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ว1454 เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
1455 เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...