fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

 

ด้วยโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต า แ ห น า ง ค ร อ ย ะ ส อ น โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนท่าทรายประชาอุป ถัมภ์ จํานวน ๑ อัตรา อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หล กเก ณ ฑ์ และ วิ ธ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บ ค ค ล ล ก จ า ง ช ว คราว และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกสรรหา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน

เงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๖,๖๖๐ บาท รวม

๑๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี ขอบข่ายงาน

๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

๓) จัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

 

ประกาศโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์-รับสมัครครูภาษาอังฤษ-4.docx-ล่าสุด-แปลง

 

ที่มา  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี 025913092


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แสดงความคิดเห็น