fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2563

 

สำนักงานกศน.  รับสมัครครูผู้ช่วย  11 กลุ่ม วิชาเอก 207 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครู
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 11 กลุ่มวิชาเอก 207 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,800 บาท

 

รายละเอียดเบื้องต้น
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การขอแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย และขอกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงาน กศน. และหนังสือสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สําหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑) หน่วยที่ ๑ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

จํานวน ๑๐๔ อัตรา หน่วยที่ ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๔ อัตรา หน่วยที่ ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก

จํานวน ๖๘ อัตรา หน่วยที่ ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

จํานวน ๒๕ อัตรา หน่วยที่ ๕ สํานักงาน กศน.จังหวัดพังงา

จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มวิชา …

 

 

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2563  เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ประกาศรับสมัคร
ลิงค์เข้าสูระบบรับสมัครออนไลน์  >>>>https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G06

เรียบเรียงโดย ครูประถม ข่าวการศึกษา

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
You might also like
Comments
Loading...