เผยแพร่ผลงาน ครูเชี่ยวชาญ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ครูและบุคคาการทางการศึกษา ทำประเมิน ต่างฯ

ติดป้ายกำกับ: 

กระทู้นี้ประกอบด้วย 2 ข้อความตอบกลับ มี 2 เสียง และอัปเดตครั้งสุดท้ายโดย  ครูประถม 2 สัปดาห์ มาแล้ว

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #9617 ตอบกลับ

  นางจุติพร คงเจริญ

  ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

  ผู้วิจัย           จุติพร  คงเจริญ  โรงเรียนเทศบาล ๕  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

  ปีการศึกษา :  2561

  บทคัดย่อ

   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 34 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโยวิธีจับสลากห้องเรียนจากจำนวน 4 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.86 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่า จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  (t-test for Paired Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  ตอนที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า

  1.กสภาพปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง  มุ่งสอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก เทคนิควิธีสอนไม่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ฝึกทักษะการแก้ปัญหา  ไม่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ครูส่วนใหญ่ใช้การบรรยายเน้นความรู้ ความจำ ไม่เน้นการปฏิบัติ  เรียนแล้วก็ลืมง่าย  ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

  2.กความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน ครูมีความจำเป็นและมีความต้องการการจัดการเรียนรู้หลายด้าน ได้แก่ ต้องการความรู้และเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เน้นการปฏิบัติจริงและเรียนรู้ทักษะตามลำดับขั้นตอน ต้องการวิธีสอนที่เร้าความสนใจในการเรียน ต้องการให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ นักเรียนมีความต้องการให้จัดการเรียนโดยครูผู้สอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในระดับกลุ่ม และรูปแบบการเรียนสอนที่หลากหลาย โดยมีสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

  3.กรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

  ข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.90/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

  4.กผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่า

  ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  5.กความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.53 S.D.=0.29)

   

  #9649 ตอบกลับ

  เดี๋ยวครูประถม ทำการเผยแพร่ผลงานให้นะคะ

  #9660 ตอบกลับ

  คลิกเข้าตามนี้นะคะ  เผยแพร่แล้วค่ะ  >>>>> คลิก

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: เผยแพร่ผลงาน ครูเชี่ยวชาญ
ข้อมูลของคุณ: